Slevy

» Všechny slevy

Pokud Vás zajímá, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, pokračujte na stránku Zásady ochrany osobních údajů.

Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě specialgrower.cz, který provozují Petr Bílek, IČO: 71520490, DIČ: CZ7610020275 a Jan Štengl IČO:70356475, DIČ:CZ7601130339. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Sídlo prodejny:
Specialgrower.cz, Jinonická 7, Praha 5, 150 00
IČO: 71520490
Mobil: +420 725 355 685
Email: sp.grower@seznam.cz

1) Objednávka zboží
Objednávku je možné uskutečňovat přes internetový obchod na adrese specialgrower.cz . Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek. Zákazník si zvolí zboží, pravdivě vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží i k rezervaci zboží. Ceny zboží lze ověřit u jednotlivých položek a je včetně DPH 21%. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

2) Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku dokud ještě nebyla vyexpedována. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku uskutečnit. Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné do 24 hodin po odeslání objednávky, pokud nebyla ještě odeslána. V okamžiku odeslání potvrzení o přijaté objednávce je uzavřena kupní smlouva. Odstoupení od smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Poštovné za nevyzvednuté zásilky je povinnen uhradit zákazník, pokud tak neučinní do 14 dnů od vrácení zásilky dodavateli, bude poštovné vymáháno soudní cestou a poštovné se navýší o soudní poplatky.

3) Zaslání zboží
Kupní smlouva vzniká v okamžiku závazného potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením je myšlena emailová zpráva o zpracování objednávky. Způsob dopravy si zvolí zákazník sám při objednávce zboží. Může si vybrat doručení firmou PPL, DPD případně na požádání firmou Česká pošta. Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Zasíláme na území celé České republiky. V případě zahraniční zásilky nás prosím kontaktujte na email: sp.grower@seznam.cz Objednávku je možné vyzvednout i osobně na adrese: Jinonická 7, Praha 5. Provozní doba kamenného obchodu je pondělí - pátek 10:00-19:00, sobota 10:00-13:00.

4) Dodací lhůta
Objednané zboží je zpravidla dodáno v co nejkratší době, obvykle do 2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky dle smluvních podmínek společnosti PPL a DPD. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. V případě nedostupnosti zboží či jiných nečekaných okolnostech vás budeme ihned kontaktovat.

5) Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a podmínky reklamace.

6) Převzetí zboží
Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku za přítomnosti dopravce. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle přiloženého dokladu. Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel.
V případě škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít. Je zapotřebí vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Komunikace probíhá písemnou elektronickou formou. Kontaktní email je sp.grower@seznam.cz.

7) Záruční podmínky
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka na zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Výměna či vrácení nepoškozeného zboží je možná do 14ti dnů od převzetí bez udání důvodu. Zašlete nám vždy i informační email o odeslání zásilky na adresu: sp.grower@seznam.cz. Adresa pro doručení: Jinonická 7, Praha 5, 15000.

8) Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Záruční doba je 2 roky od data zakoupení zboží.

9) Postup reklamace
Písemné oznámení o reklamované vadě spolu s vadným zbožím, zpáteční adresou (včetně telefonu) a originálem účtenky odešle kupující v odpovídajícím obalu doporučeně na adresu Specialgrower, Jinonická 7, Praha 5, 15000.
Zašlete i informační email na adresu sp.grower@seznam.cz. Na základě těchto informací stanovíme další postup při vyřizování reklamace a budeme Vás informovat emailem. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným používáním a ošetřováním. Reklamace vyřizujeme bez zbytečných odkladů avšak nejpozději do 30ti dnů od přijetí zboží k reklamaci, jak je stanoveno dle zákona č. 634/1992 Sb. V případě neodstranitelné vady je možno zboží vyměnit, vrátit kupujícímu kupní cenu či poskytnout slevu a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné, tuto prodávající na své náklady odstraní, nebo dle uvážení zboží vymění za bezvadné. V případě provedení záruční opravy je záruční doba automaticky prodloužena o dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

10) Odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Odstoupit lze jedině tak, že informuje prodejce elektronicky na adrese: sp.grower@seznam.cz. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, v přiloženém dopise uvede způsob vrácení peněz (na účet, složenkou, osobně). Částka za vrácené zboží je včetně poštovného a balného, které vám bylo naúčtováno při objednávce. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část, včetně nákladů na poštovné a to do 30 dnů.
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část, včetně nákladů na poštovné. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.

11) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí nejméně měsíc přede vznikem změn na internetových stránkách www.specialgrower.cz

12) Rozhodčí doložka
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v jednoinstančním rozhodčím řízení vedeném před jediným rozhodcem paní Bc. Markétou Pavlovou, nar.1974, sídlem rozhodce Mnichovo Hradiště 295 01,Klášterská 99, členem Sdružení nezávislých rozhodců ČR o.s., IČ: 27044459, sídlem Novosedlice, Trnovanská 154/27, PSČ: 417 01. Rozhodčí řízení je zahájeno podáním žaloby rozhodci. Smluvní strany tímto pověřují určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí řízení je vedeno na základě písemných podkladů, bez nutnosti konání ústního jednání ve věci. Z hlediska procesního se ve věcech neupravených tímto ujednáním rozhodčí řízení řídí úpravou zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozhodce rozhodne i o nákladech řízení, které sestávají z odměny rozhodce ve výši 15% z hodnoty sporu a dále z nákladů právního zastoupení, jejíchž výše bude určena v souladu se zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Místem konání rozhodčího řízení je v případě ústního jednání bydliště rozhodce. Strany se dohodly, že doručovací adresou bude v rozhodčím řízení vždy adresa uvedená na této smlouvě. Pokud strana změní bydliště/místo podnikání/sídlo nebo se z uvedené adresy přestěhuje, je povinna tuto změnu do 7 dnů písemně oznámit druhé straně, jinak bude písemnost považována za řádně zaslanou na adresu uvedenou v této smlouvě. Jakákoli písemnost se považuje za doručenou nejpozději 10. dnem následujícím po jejím předání k poštovní přepravě, nedojde-li k doručení jiným způsobem dříve. Pravomocný rozhodčí nález vydaný v rozhodčím řízení je vykonatelný.


 

 

 

 

 

 

Doprava zdarma nad 2000 Kč!